هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین همایش ویروس شناسی بالینی

وبسایت همایش: http://www.isaclcongress.ir

تاریخ برگزاری:۲۳ الی ۲۵ بهمن ماه ۹۳

محل برگزاری:سالن همایشهای رازی

Leave a Reply