پنجمين کارگاه نسل های جديد توالی يابی: RNA-seq در روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۳در مرکز ژنوم پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری برگزار می شود.
اين مجموعه کارگاه های آموزشی برای محققين و دانشجويان علاقمند به انجام پروژه های ژنتيک مولکولی، سلولی، ميکروبيولوژی و زيست شناسی گياهی و جانوری، برنامه ريزی شده است. به شرکت کنندگانی که با موفقيت دوره را به پايان برسانند، گواهينامه معتبر انگليسی با تاييد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری و انجمن بيوانفورماتيک ايران صادر خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید: http://www.ibis.org.ir

Leave a Reply